Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2015r.

Zapytanie ofertowe w ramach programu "Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r."

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowych produktów w postaci pianki kajmakowej oraz marshmallow wraz z wdrożeniem ich do produkcji. Wszelkie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji  do rezultatów projektu będą przekazane firmie Polder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Etap opracowania nowych wyrobów:
- opracowanie receptur nowych produktów - badania laboratoryjne
- dobór substancji zagęszczających utrzymujących stan spienienia produktu wraz z określeniem ilości do zastosowania
- dobór parametrów spieniania w tym dobór gazu lub mieszanki gazowej, temperatury chłodzenia, określenie ilości i rodzaju zastosowanych substancji dodatkowych oraz innych dodatków funkcjonalnych
- próby trwałościowe fizykochemiczne i mikrobiologiczne m.in. pod kątem zmian strukturalnych, objętościowych  i kaloryczności produktów oraz wpływu oddziaływania wody na zachowanie większości cech organoleptycznych w procesie spieniania produktów
- określenie właściwej temperatury przechowywania produktów oraz w warunkach transportowych
Planowane rezultaty:
- opracowanie receptur nowych produktów: pianki kajmakowej i marshmallow -2 szt.
Etap wdrożenia nowych wyrobów:
- dobór odpowiedniego urządzenia
- dostosowanie technologii produkcji uwzględniające wymagania opracowanego wyrobu do środowiska produkcyjnego oraz dobór parametrów procesu w tym: określenie optymalnej temperatury spieniania w celu uzyskania trwałego efektu spieniania, określenie czasu i temperatury schładzania spienionego produktu, sposobu dodawania gazu
- określenie sposobu hermetycznego pakowania nowych produktów
- opracowanie zmian w zakresie konfiguracji  maszyn
- opracowanie sposobu transportu rurowego
- wykonanie serii próbnej opracowanych wyrobów
Planowane rezultaty:
- technologia produkcji - dostosowanie technologii produkcji uwzględniające wymagania opracowanego wyrobu do środowiska produkcyjnego – dokumentacja – 1 szt.
- wykonanie serii próbnej produktów -  min.5 szt. opakowania jednostkowego 
Wykonawcą usługi mogą być następujące jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), tj. prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, ze zm.);
- instytuty badawcze;
- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Polska Akademia Umiejętności;
- inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 226); posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.  
 
Złożona oferta powinna zostać przygotowana i zawierać informacje wskazane w załączniku: Wzór oferty
Kryteria wyboru ofert: Cena  - 100%;
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt.):
Oferta powinna być ważna do: 30.06.2015r
Termin wykonania usługi maksymalnie: 15.10.2015r.
Oferta powinna być sporządzona na wzorze ofert i opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: polder@torun.home.pl
- za pośrednictwem poczty standardowej, kurierem lub osobiście na adres:  Polder Sp. z o.o., ul. Długa 11, 87-148 Łysomice
Termin składania ofert upływa w dniu: 16.04.2015r.  o godzinie 24.00
Łysomice,  dnia 27.03.2015 r.
Prezes Zarządu
Tadeusz Przymus -                                                                                
Załącznik nr 1: Wzór oferty na wykonanie usługi

 

Copyright Polder 2011
Made by 3xw