JAKOŚĆ TRADYCJA

23.04.2012r otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że produkowany przez naszą firmę kajmak i proces jego wytwarzania spełniają kryteria systemu "Jakość Tradycja". Certyfikat został przyznany na 3 lata.

System „Jakość Tradycja", został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości i zaakceptowany jako taki przez KE.

System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Uznanie tego systemu za krajowy system jakości żywności daje jego beneficjentom możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia uczestnictwa w systemie i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych (Działania 132 i 133 PROW 2007-2013) na podobnych zasadach, jak dla produktow zarejestrowanych w unijnym systemie jakości żywności produktów regionalnych i tradycyjnych.

Charakterystyka produktów wyróżnianych znakiem „Jakość Tradycja”

Surowce: pochodzą z gospodarstw ekologicznych lub z gospodarstw  o systemie produkcji stosujących  Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO oraz muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability).

Produkty muszą się charakteryzować tradycyjnym składem, tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą  z   ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter oraz szczególną jakością lub reputacją  odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50 - letni rodowód (dwa pokolenia).

Produkt, z certyfikowany znakiem "Jakość Tradycja" musi mieć dobrą jakość potwierdzoną  nadzorem nad produkcją i odpowiednią kontrolą oraz być identyfikowalny w każdej fazie wytwarzania:

Jakość produktu. Przyjmowane są wyłącznie produkty posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii.

Kontrola jakości. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją.

Otwartość. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne.

Przejrzystość i identyfikowalność produktu. Używający znaku producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability).

Nadzór. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na www.produkty-tradycyjne.pl

Galeria

Copyright Polder 2011
Made by 3xw